Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
Adjudicación Provisional Escuela Infantil
Plazo:05/09/2008 hasta 05/09/2008
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: Negociado
Unidad Tramitadora:Secretaría
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:05/09/2008

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVIZO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DA ESCOLA INFANTIL.
Visto o expediente de contratación da xestión da Escola Infantil mediante concesión segundo a LCSP 30/2007.
Vista a proposta da Mesa de Adxudicación realizada o día 29 de agosto de 2008.
Vistos os artigos 135.3 da Ley 30/2007 de 30 de outubro;
A Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade adxudicar provisionalmete a Fundación de Estudios e Análises a xestión do servicio público mediante concesión da Escola Infantil segundo tódalas condicións establecidas tanto nos pregos de clausulas administrativas como na oferta da empresa adxudicataria.
A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que transcurridos quince días hábiles contados desde o seguinte a aquel no que se publique aquela no Diario Oficial ou no Perfil do Contratante.
En O Saviñao, a 5 de septembro de 2008
[ Volver ]