Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
Adjudicación provisional negociado sin publicidad
Plazo:15/09/2008 hasta 15/09/2008
Tipo de contratación:Obras
Forma de Adjudicación: Negociado sin Publicidad
Unidad Tramitadora:Concello de O Saviñao
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:15/09/2008

Anuncio da adxudicación provisional de procedemento negociado sen publicidade

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 9 de septembro do 2008 acordou adxudicar provisionalmente mediante procedemento negociado sen publicidade o contrato das "Obras de acondicionamento e mellora de accesos a Rebordaos e Camiño Real en Escairón” a Virginio López Pérez   polo prezo total, IVE incluído de 54.900 euros.
O que se fai público ao abeiro do artigo 135 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público. Esta adxudicación tramitada por urxente, de conformidade co disposto no artigo 96.2.b da referida Lei de contratos do Sector Público, elevarase a definitiva transcorridos dez días hábiles contados desde o seguinte a adxudicación provisional publicada no perfil do contratante.
O Saviñao, a 9 de septembro de 2008.- O Alcalde, Joaquín González González

Anuncio da adxudicación provisional de procedemento negociado sen publicidade
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 9 de septembro do 2008 acordou adxudicar provisionalmente mediante procedemento negociado sen publicidade o contrato das "Obras de acondicionamento e mellora de accesos a Rebordaos e Camiño Real en Escairón” a Virginio López Pérez   polo prezo total, IVE incluído de 54.900 euros.
O que se fai público ao abeiro do artigo 135 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público. Esta adxudicación tramitada por urxente, de conformidade co disposto no artigo 96.2.b da referida Lei de contratos do Sector Público, elevarase a definitiva transcorridos dez días hábiles contados desde o seguinte a adxudicación provisional publicada no perfil do contratante.
O Saviñao, a 9 de septembro de 2008.- O Alcalde, Joaquín González González
[ Volver ]