Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
CONTRATACIÓN- OFICIAL DE 1º ALBAÑIL
Plazo:18/09/2008 hasta 23/09/2008
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABIERTA
Unidad Tramitadora:CONCELLO DE O SAVIÑAO
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:18/09/2008

BASES REGULADORAS PARA COBERTURA DUNHA PLAZA DE
OFICIAL DE 1º; PARA MANTENEMENTO DE INSTALACIÓNS, ALBALIÑERÍA E OUTROS COMETIDOS MÚLTIPLES
POR SEIS MESES EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA OBRA OU SERVIZO DETERMINADO.
1.- Normas xerais e obxeto do contrato
1.1.- E obxeto da presente convocatoria a provisión da praza de persoal
laboral temporal, operario ; de acordo co Presuposto do Concello de O
Saviñao para 2008 e o seu anexo de persoal.
-Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, na redacción
recollida pola Lei 11/99.
-Real decreto lexislativo 781/86, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido de disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
-Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.
Contratación en réxime de persoal laboral temporal por obra ou servicio
dun oficial de 1º para mantenemento de instalacións, albañilería e acondicionamento e arreglo de infravivendas promocionadas polo Concello, por un prazo de 6 meses, cunha retribución mensual bruta
incluida a paga extraordinaria prorrateada de 1039,29 euros.
2.- Requisitos.
Para poder participar nas probas selectivas é preciso:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa..
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida.
e) Estar en disposición de carnet de conducir.
3.- Solicitudes.
3.1.- Os que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo
constar mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde do Concello, directamente
ou a través dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común. A instancia contará, alomenos, cos datos persoais do
solicitante co seu enderezo .
Xunto coa instancia achegarase fotocopia do DNI, pasaporte ou carné de
conducir.
O prazo de presentación de instancias será de 5 días naturais, contados a
partir do seguinte ó da publicación da respectiva convocatoria no Perfil do
Contratante da páxina web do Concello e no tablón de anuncios do mesmo.
3.2.- Como o procedemento de selección inclúe concurso de méritos, os
aspirantes deberán achegar inexcusablemente á instancia unha relación dos
que aleguen, e os documentos acreditativos ou fotocopias compulsadas de
todos e cada un dos méritos alegados que sexan puntuables.
4.- Admisión dos aspirantes.
4.1.- Para ser admitido e tomar parte nas probas que se convoquen será
suficiente con que os aspirantes manifesten na súa instancia que reúnen
todas e cada unha das condicións sinaladas no apartado 2 destas bases.
6- Tribunais cualificadores.
6.1.- O tribunal cualificador do proceso selectivo designaranse de
conformidade co sinalado no artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do
Estatuto básico do empregado público.
6.2.- O tribunal estará composto do seguinte xeito, garantindo a
composición eminentemente técnica deste órgano colexiado:
Presidente: José Delfín Veiga González; funcionario de Administración
Especial do Concello de O Saviñao
Vocal 2-Secretario: Borja Verea Fraiz; Secretario do Concello de O
Saviñao.
Vocal 1: Nadia Díaz Vázquez; Interventora do Concello de O Saviñao.
6.3.- Todos os membros do tribunal deberán contar con titulación igual ou
superior á esixida para o acceso á praza ou prazas que se convoquen.
7.- Concurso; valoración e proba práctica.
A selección constará dun concurso de méritos e dunha proba práctica, no
caso de empate na valoración do concurso, que consistirá na realización de
actividades relacionadas co posto de traballo a decidir polo Tribunal. O
concurso valorarase conforme o cadro de valoracións que se expón a
continuación
1. Estar empradonado/a no Concello 3 puntos
2. Estar inscrito/a no INEM; 2 puntos
3. Experiencia na Administración en postos similares(operario, albañil…) 5 puntos máx;0,3 puntos mes trabajado
4. Tener vehículo propio   3 Puntos
5. Proba práctica, data por determinar;
no caso de empate nas valoracións
6 puntos máximo
No caso de empate na totalidade das probas e puntuacións os solicitantes
someteranse a unha entrevista co tribunal sobre cuestión práctias e teóricas
do posto a cubrir.
9.-Relación de aprobados.
Rematada a cualificación dos aspirantes, o tribunal publicará no taboleiro
de anuncios do concello a relación de aprobados por orde de puntuación. O
tribunal elevará dita relación ó alcalde da corporación, a quen lle compete o
nomeamento correspondente.
12.- Impugnación.
As presentes bases e tódolos actos administrativos que dela deriven
poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma previstos
na Lei 30/1992, do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común; comezando o prazo
dende a publicación da Convocatoria.
[ Volver ]