Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
LISTA DEFIITIVA ADMITIDAS Y TRIBUNAL PLAZA ADMINISTRATIVA TESORERA
Plazo:26/10/2009 hasta 26/10/2009
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: CONCURSO-OPOSICIÓN
Unidad Tramitadora:ALCALDÍA
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:26/10/2009

Visto o decreto de 14/10/2009 que na súa parte dispositiva establece:
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a lista de admitidos:
 
-         Dna Cristina Pallín López, dni 34265298 J,
-         Dna Tania Mirás López, dni 34269063 Y,
-         Dna María Teresa López Casanova, dni 34264856 P,
-         Dna Josefa Vázquez Rodríguez, dni 34253825 V,
 
Segundo.- Abrir un prazo de cinco días hábiles aos efectos de que se presenten as alegacións oportunas á mesma.
 
Terceiro.-Publicar este decreto no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do mesmo.”
 
Visto o certificado do Secretario-Interventor de que non se presentaron alegacións á lista provisional de admitidos.
 
Visto o disposto na base cuarta que rexe a convocatoria.
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente a lista de admitidos:
 
-         Dna Cristina Pallín López, dni 34265298 J,
-         Dna Tania Mirás López, dni 34269063 Y,
-         Dna María Teresa López Casanova, dni 34264856 P,
-         Dna Josefa Vázquez Rodríguez, dni 34253825 V,
 
Segundo.- Determinar o tribunal calificador, quedando do seguinte xeito:
 
-         Presidente: D Antonio López Porto ( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Maite Díaz Alonso( habilitado estatal subgrupo A1 )
-         Vocal 1: D Raúl Gallego Hernández( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Cristina Castro Fuentes( habilitado estatal subgrupo A1 ).
-         Vocal 2: Dna Belén López López( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Rebeca Vázquez Vázquez( habilitado estatal subgrupo A1 )
-         Vocal 3: Dna Margarita Fernández Sobrino( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna María Baleato González( habilitado estatal subgrupo A1 )
-         Secretario( con voz e sen voto ): D Manuel Martínez Varela( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: D Rubén Vizcaino Pena( habilitado estatal subgrupo A1 )
 
Terceiro.- Abrir un prazo de cinco días hábiles aos efectos de que os admitidos recusen aos membros do tribunal nos termos doa artigos 28 e 29 da lei 30/1992 de 26 de novembro.
 
Cuarto.-Publicar este decreto no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do mesmo.”
 
O Saviñao a  26de outubro de 2009
O ALCALDE
Asdo.: Joaquín González González
 
[ Volver ]