Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
CONVOCATORIA PRIMER EJERCICIO PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A TESORERO/A
Plazo:11/11/2009 hasta 11/11/2009
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: CONCURSO-OPOSICIÓN
Unidad Tramitadora:ALCALDÍA
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:11/11/2009

Visto o decreto de 26/10/2009 que na súa parte dispositiva establece:
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar definitivamente a lista de admitidos:
 
-          Dna Cristina Pallín López, dni 34265298 J,
-          Dna Tania Mirás López, dni 34269063 Y,
-          Dna María Teresa López Casanova, dni 34264856 P,
-          Dna Josefa Vázquez Rodríguez, dni 34253825 V,
 
Segundo.- Determinar o tribunal calificador, quedando do seguinte xeito:
 
-          Presidente: D Antonio López Porto ( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Maite Díaz Alonso( habilitado estatal subgrupo A1 )
-          Vocal 1: D Raúl Gallego Hernández( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Cristina Castro Fuentes( habilitado estatal subgrupo A1 ).
-          Vocal 2: Dna Belén López López( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna Rebeca Vázquez Vázquez( habilitado estatal subgrupo A1 )
-          Vocal 3: Dna Margarita Fernández Sobrino( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: Dna María Baleato González( habilitado estatal subgrupo A1 )
-          Secretario( con voz e sen voto ): D Manuel Martínez Varela( habilitado estatal subgrupo A1 ); suplente: D Rubén Vizcaino Pena( habilitado estatal subgrupo A1 )
 
Terceiro.- Abrir un prazo de cinco días hábiles aos efectos de que os admitidos recusen aos membros do tribunal nos termos doa artigos 28 e 29 da lei 30/1992 de 26 de novembro.
 
Cuarto.-Publicar este decreto no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do mesmo.”
 
Visto o certificado do Secretario-Interventor de que non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións á composición do Tribunal calificador das probas.
 
Visto o disposto nas bases que rexen o proceso de selección e en concreto na cuarta.
 
Visto o disposto no artigo 21 da lei 7/1985 de 2 de abril.
 
RESOLVO:
 
Primeiro.-  Convocar aos membros do Tribunal calificador para o día 16/11/2009 ás 12:00 horas na casa do concello de O Saviñao para a constitución do mesmo para a valoración da fase de concurso do proceso selectivo.
 
Segundo.- Convocar aos aspirantes admitidos para a realización do primeiro exercicio o día 16/11/2009 ás 13:00 horas na Casa do concello de O Saviñao para a realización do exame teórico.
 
Terceiro.- Publicar este decreto no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do mesmo.
[ Volver ]