Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS ADMINISTRATIVO/A TESORERO/A
Plazo:30/11/2009 hasta 30/11/2009
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: CONCURSO-OPOSICIÓN
Unidad Tramitadora:ALCALDÍA
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:30/11/2009

ACTA DO TRIBUNAL CALIFICADOR DA SELECCIÓN DUN/HA ADMINISTRATIVA TESORERA.
 
Reunidos na casa do concello de O Saviñao o día 16/11/2009 ás catorce horas trinta minutos os seguintes:
 
-          D Antonio López Porto, en calidade de Presidente,
-          D Raúl Gallego Hernández, como vocal,
-          Dna Belén López López, como vocal,
-          Dna Margarita Fernández Sobrino, como vocal,
-          D Manuel Martínez Varela, como Secretario do tribunal.
 
Ao abeiro do disposto nas bases que rexen o proceso selectivo, e en concreto a súa base sexta, procédese á realización valoración da entrevista persoal, na cal se lle fixeron diversas preguntas relacionadas coa materia de orzamento e recadación, resultando:
 
1.- María Teresa López Casanova: cinco puntos
 
Ao abeiro do disposto na base oitava da convocatoria, e unha vez desenroladas as probas previstas nas mesmas, resultando como única aspiante que conseguiu superar todas as probas:
 
1.- María Teresa López Casanova: concurso : 58,40 puntos
        exame teórico: 12 puntos
        entrevista: 5 puntos
 
TOTAL----------75,40 PUNTOS
 
o Tribunal calificador das probas propón que se leve a cabo o nomeamento a favores de María Teresa López Casanova.
 
 
E para que así conste fírmase a presente no lugar e data enriba indicados.
[ Volver ]