Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
Servicio de axuda a domicilio
Plazo:26/04/2010 hasta 26/04/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: Aberta con multiplicidade de criterios de adxudicación
Unidad Tramitadora:Pleno
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:26/04/2010

1.      Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO
a)      Organismo: Pleno
b)      Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello
 
1)      Dependencia: Secretaría
2)      Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1
3)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao,
4)      Teléfono: 982 452061
5)      Telefax: 982 453048
6)      Correo electrónico: savinao@telefonica.net
7)      Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com
 
2.      Objeto del contrato:
a)      Tipo: Servicios
b)      Descripción: Axuda a domicilio
c)      Lugar de ejecución: O Saviñao
d)      Prazo de execución: Duración contrato
e)      Admisión de prórroga: 1 ano
 
3.      Tramitación y procedimiento:
a)      Tramitación: Ordinaria
b)      Procedimiento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicación
c)      Criterios de adxudicación: Según prego
 
4.      Presupuesto base de licitación:
16 €/ hora (IVE incluido)
16.5 €/hora (IVE incluido) para os depentes
Orzamento máximo 272.640,00 euros (IVE incluido)
 
5.      Garantías exixidas. Provisional: 600,00 euros
 
6.      Requisitos específicos do contratista: Grupo U, Subgrupo 7, Categoría B
a)      Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): non se esixe
b)      Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según prego
 
7.      Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)      Fecha límite de presentación: SEGÚN PREGO
b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao
 
1)      Domicilio: Plaza de España, 1
2)      Localidad y código postal: Escairón, 27540, O Saviñao
 
O Saviñao a 21 de Abril de 2010.
Alcalde-Presidente
Asdo.: Joaquín González González
[ Volver ]