Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
NOVO CONTRATO DE AXUDA A DOMICILIO
Plazo:16/06/2010 hasta 16/06/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:16/06/2010

O Pleno do concello de O Saviñao, na súa sesión de 04/06/2010 acordou revocar e deixar sen efecto o acordo de Pleno de 19/04/2010 relativo ao inicio de procedemento de contratación do servicio de axuda a domicilio e iniciar novo procedemento de contratación do servicio de axuda a domicilio a contares dende a publicación deste anuncio no DOG.
 
1.      Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO
a)      Organismo: Pleno
b)      Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello
1)      Dependencia: Secretaría
2)      Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1
3)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao,
4)      Teléfono: 982 452061
5)      Telefax: 982 453048
6)      Correo electrónico: savinao@telefonica.net
7)      Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com
2.      Obxeto do contrato:
a)      Tipo: Servicios
b)      Descripción: Axuda a domicilio
c)      Lugar de execución: O Saviñao
d)     Prazo de execución: Duración contrato
e)      Admisión de prórroga: 1 ano
3.      Tramitación e procedimento:
a)      Tramitación: Ordinaria
b)      Procedimento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicación
c)      Criterios de adxudicación: Según prego
4.      Presupuesto base de licitación:
16 €/ hora (IVE incluido)
16.5 €/hora (IVE incluido) para os depentes
Orzamento máximo 272.640,00 euros (IVE incluido)
5.      Garantías exixidas. Provisional: 600,00 euros
a)      Requisitos específicos do contratista:
b)      Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): non se esixe
c)      Solvencia económica e financiera e solvencia técnica e profesional: Según prego
7.      Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a)      Data límite de presentación: 15 días dende publicación en DOG
b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao
1)      Domicilio: Plaza de España, 1
2)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao
 
O Saviñao a 07 de XUÑO de 2010.
Alcalde-Presidente
Asdo.: Joaquín González González
[ Volver ]