Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO LUZ E AUGA
Plazo:16/06/2010 hasta 16/06/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: multiplicidad de criterios de adjudicación
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:16/06/2010

1.      Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO
a)      Organismo: Pleno
b)      Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello
 
1)      Dependencia: Secretaría
2)      Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1
3)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao,
4)      Teléfono: 982 452061
5)      Telefax: 982 453048
6)      Correo electrónico: savinao@telefonica.net
7)      Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com
 
2.      Objeto del contrato:
a)      Tipo: Servicios
b)      Descripción: Mantemento luz e auga
c)      Lugar de ejecución: O Saviñao
d)     Prazo de execución: 2 anos
e)      Admisión de prórroga: non
 
3.      Tramitación y procedimiento:
a)      Tramitación: Ordinaria
b)      Procedimiento: Multiplicidade criterios de adxudicación
c)      Criterios de adxudicación: Según prego
 
4.      Orzamento base de licitación:
60.000,00 euros/ano (IVE incluido)
 
5.      Garantías esixidas. Según prego
 
6.      Requisitos específicos do contratista:
a)      Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): non se esixe
b)      Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según prego
 
7.      Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)      Fecha límite de presentación: 15 días dende anuncio no BOP
b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao
 
1)      Domicilio: Plaza de España, 1
2)      Localidad y código postal: Escairón, 27540, O Saviñao
 
O Saviñao a 07 de xuño de 2010.
Alcalde-Presidente
Asdo.: Joaquín González González
[ Volver ]