Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
DATA MESA CONTRATACIÓN ENXENACIÓN PARCELAS POLÍGONO
Plazo:06/07/2010 hasta 06/07/2010
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:06/07/2010

De conformidade co disposto na claúsula 10 dos pregos de claúsulas administrativas que rexen o procedementento de enaxenación de parcelas do polígono industrial de O Peago, ponse de manfiesto ca Mesa de contratación reunirase o vindeiro día 09/07/2010 ás doce horas no salón de Plenos do concello en acto non público aos efectos de proceder a calificala documentación administrativa presentada polos licitadores.

No caso de que non seatopen defectos na mesma, procederase, ás 12 horas e vinte minutos, en acto público, á apertura das ofertas.

O Saviñao a 06/07/2010.
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente

[ Volver ]