Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ENAXENACION CINCO PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL
Plazo:04/06/2012 hasta 04/06/2012
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: Aberto con multiplicidade de criterios
Unidad Tramitadora:Pleno
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:04/06/2012

1.      Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO

a)      Organismo: Pleno

b)      Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello

 

1)      Dependencia: Secretaría

2)      Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1

3)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

4)      Teléfono: 982 452061

5)      Telefax: 982 453048

6)      Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com

7)      Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com

 

2.      Obxecto do contrato:

a)      Tipo: Administrativo Especial

b)      Descripción: Enaxenación 5 parcelas polígono industrial O Peago

c)      Lugar de execución: O Saviñao

 

3.      Tramitación e procedemento:

a)      Tramitación: Ordinaria

b)      Procedimiento: Multiplicidade criterios de adxudicación

c)      Criterios de adxudicación: Según prego

 

4.      Presupuesto base de licitación:

Parcelas 07 (0957807PH1105N0001RK), 08 (0957808PH1105N0001DK), 09 (0957809PH1105N0001XK), 10 (0957810PH1105N0001RK): 13.189,66 € + 2.374,14 € (IVA)=15.563,80 €/parcela.

Parcela 011 (0957811PH1105N0001DK): 13.267,24 € + 2.388,10 €=15.655,34 €.

 

5.      Garantías esixidas. Según prego

 

6.      Requisitos específicos do contratista: non se esixe

a)      Clasificación no seu caso (grupo, subgrupo e categoría): non se esixe

b)      Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: Según prego

 

7.      Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)      Data límite de presentación: 26 días naturais dende publicación anuncio no DOG.

b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao

 

1)      Domicilio: Plaza de España, 1

2)      Localidade e  código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

 

O Saviñao a 15 de maio de 2012.

Alcalde-Presidente

Asdo.: Joaquín González González

[ Volver ]