Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
FORMALIZACIÓN CONTRATO “OBRAS DE MANTEMENTO DE VIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL”
Plazo:24/05/2015 hasta 24/05/2015
Tipo de contratación:Obras
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:24/05/2015

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 05/05/2015 foi adxudicado o contrato de obras consistentes en “Mantenimiento de vías de titularidade municipal en el Ayuntamiento de O Saviñao” e publicándose a súa formalización aos efectos do artigo 154 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 1. Entidade adxudicadora:  Organismo: Concello de O Saviñao  Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  Obra “Mantenimiento de vías de titularidade municipal en el Ayuntamiento de O Saviñao”  Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.concellodeosavinao.com 2. Obxecto do contrato:  Tipo: Contrato de obras.  Descrición: Obras de mantemento de vías de titularidade municipal de conformidade coas prescricións técnicas recollidas no proxecto. 3. Tramitación e procedemento:  Tramitación: Ordinaria  Procedemento: Negociado sen publicidade 4. Valor estimado do contrato: 137.504 euros e 28.875,84 euros de IVE 5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 137.504 euros. Importe total: 166.375 euros. 6. Formalización do contrato:  Data de adxudicación: 05/05/2015  Data de formalización do contrato: 11/05/2015  Contratista: FEVISA VIAS Y OBRAS S.L.  Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 137.500 euros. Importe total: 166.375 euros. O Saviñao, 12 de maio de 2015 O Alcalde, Joaquín González González[ Volver ]