Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
LICITACION SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Plazo:24/05/2015 hasta 24/05/2015
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABIERTA
Unidad Tramitadora:SECRETARIA
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:24/05/2015

ANUNCIO DE LICITACIÓN Segundo o acordo do Pleno da Corporación, na sesión celebrada en data 27 de abril de 2015, anunciase a licitación da xestión do servizo de axuda no fogar, atendendo á oferta económicamente máis ventaxosa con varios criterios de adxudicación. 1. Entidade adxudicadora: Concello de O Saviñao a) Organismo: Pleno b) Obtención de documentación e información: Oficinas Xerais do Concello 1) Dependencia: Oficinas Xerais 2) Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1 3) Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao 4) Teléfono: 982 452061 5) Fax: 982 453048 6) Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com 7) Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com 2. Obxecto do contrato: a) Tipo: Xestión de servizos b) Descrición: Axuda no fogar, modalidades básica e dependencia. c) Lugar de execución: O Saviñao d) Prazo de execución: Un ano e) Prórroga: Un ano 3. Tramitación e procedemento: a) Tramitación: Ordinaria b) Procedemento: Aberto con multiplicidade criterios de adxudicación c) Criterios de adxudicación: Según prego 4. Orzamento base de licitación: 13,00 €/ hora IVE excluido Orzamento máximo: 380.328 euros anuais IVE excluído. 5. Requisitos específicos do contratista: a) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo e categoría): non se esixe b) Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: Según prego 6. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación: a) Data límite de presentación: 15 días naturais (contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo) b) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao 1) Domicilio: Plaza de España, 1 2) Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao O Saviñao a 8 de maio de 2015 Alcalde-Presidente Asdo.: Joaquín González González[ Volver ]